Cart 0

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen de diëtist (hierna: Sisters about Food) en haar opdrachtgever (hierna: cliënt) inzake behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen.

Artikel 1 | Definitie
1.1 In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1.1 Diëtist: lid van de Nederlandse vereniging van Diëtisten, ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici en in het bezit van een Nederlands diploma Voeding en Diëtetiek, handelende als zelfstandig gevestigd diëtist.
1.1.2 Opdrachtgever: alle cliënten, of andere natuurlijke of rechtspersonen, in opdracht van wie SAF diensten verricht, dan wel hun wettelijk vertegenwoordigers, met wie SAF een overeenkomst aangaat.
1.1.3 Overeenkomst: iedere overeenkomst en verbintenis die tussen SAF en de opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging en/of aanvulling daarop.
1.1.4 Diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die de diëtisten voor of ten behoeve van een cliënt verricht.
1.1.5 Cliënt: degene aan wie door de diëtist advies verleend wordt dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Artikel 2 | Algemeen
2.1 SAF staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: (KP-nummer: 19913097889) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
2.2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden: Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders is overeengekomen, maken deze voorwaarden deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen tussen SAF en opdrachtgever.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien SAF niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat SAF in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen
2.7 De toepasselijkheid van enige algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 3 | Overeenkomst
3.1 De overeenkomst wordt aangegaan tussen SAF en de opdrachtgever.
3.2 Indien de opdrachtgever niet dezelfde is als de cliënt, dan zal de invulling van de behandeling met de cliënt worden besproken. Een en ander zal zo nodig ter goedkeuring aan de opdrachtgever worden voorgelegd.
3.3 De overeenkomst die wordt aangegaan tussen SAF en de opdrachtgever zal gekwalificeerd worden als een inspanningsverbintenis tenzij de aard van de verbintenis zich hiertegen verzet. Als inspanningsverbintenis zal in ieder geval worden aangemerkt de zorg of medisch advies, welke door SAF is verstrekt uit hoofde van overeenkomst aan de opdrachtgever.

Artikel 4 | Werkzaamheden
4.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden van SAF bestaan uit het geven van zorg en/of advies omtrent voeding en/of begeleiding van de cliënt/opdrachtgever in de breedste zin van het woord en het geven van lezingen/workshops.
4.2 Plaats van werkzaamheden: Werkzaamheden welke SAF zal verrichten jegens cliënt/opdrachtgever zullen plaatsvinden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, online of op locatie, afgesproken met de cliënt.
4.3 SAF heeft te allen tijde het recht om de plaats waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden eenzijdig te wijzigen indien SAF meent dat dit voor de uitoefening van haar bedrijf en/of behandeling van de cliënt  noodzakelijk is.
4.4 Wijziging van de plaats waar de werkzaamheden zullen worden uitgevoerd kunnen door cliënt niet worden aangemerkt als tekortkoming in de nakoming van de  prestatie door SAF, tenzij SAF schriftelijk anders met cliënt/opdrachtgever is overeengekomen.

Artikel 5 | Aanbod, offertes en aanbiedingen
5.1 Het aanbod en offertes van SAF is herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij schriftelijk anders wordt aangegeven.
5.2 SAF werkt met pakketten en losse tarieven. Alle getoonde prijzen zijn inclusief BTW en indirecte tijd voor voorbereiding van de gesprekken, rapportage, uitwerking van de adviezen en administratie.
5.3 De cliënt dient volledig en eerlijk te zijn over de informatie, eisen en specificaties waarop SAF haar aanbod baseert. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de prijsopgave en opdrachtbevestiging. 
5.4 Alle offertes en aanbiedingen van SAF zijn vrijblijvend en hebben een onbepaalde geldigheid, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien de dienst/product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
5.5 SAF kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de cliënt redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 
5.6 In de offerte staan de prijzen inclusief BTW. 
5.7 Een samengestelde prijsopgave verplicht SAF niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomst.

Artikel 6 | Privacy
6.1 SAF respecteert de privacy van de cliënt. Alles wat met de cliënt wordt besproken zal vertrouwelijk worden behandeld. Indien opdrachtgever en cliënt niet dezelfde persoon zijn verstrekt SAF geen gegevens met betrekking tot cliënt aan de opdrachtgever tenzij cliënt daartoe uitdrukkelijk toestemming geeft.
6.2 In overeenstemming met de gangbare praktijk zal de diëtist de arts rapporteren over de (voortgang en inhoud van de) behandeling, tenzij de cliënt uitdrukkelijk verzoekt dit niet te doen.

Artikel 7 | Verhindering

7.1 Indien de cliënt/opdrachtgever verhinderd voor het consult dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Afzegging dient in ieder geval 24 uur voor aanvang van het consult telefonisch dan wel per e-mail of Whatsapp te geschieden.
7.2 Indien door de cliënt/opdrachtgever niet is voldaan aan de vereisten voor wijziging en/of afzegging van de afspraak, zoals bepaald in Art 7.1 van deze algemene voorwaarden dan is de cliënt verplicht tot het 100% vergoeden van de behandelafspraak. De kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. Voor ziekte wordt geen uitzondering gemaakt.
7.3 Bij onvoorziene omstandigheden zoals (langdurige) ziekte of ongevallen bij de diëtisten van Sisters About Food, proberen wij zo goed als mogelijk zorg te dragen voor de continuïteit van jouw behandeling.
7.4 SAF werkt met pakketten. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor een x aantal consulten. Indien cliënt niet komt opdagen of annuleert binnen 24 uur dan komt het consult te vervallen en worden de kosten van het vervallen consult in rekening gebracht, de afspraak blijft dus staan en gaat van de totale tijd van het pakket af. Voor een intake-consult worden 75 minuten in rekening gebracht en een vervolgconsult 45 minuten.
7.5 SAF is ten allen tijde gerechtigd om afspraken met cliënt, zonder opgaaf van reden, binnen 24 uur af te zeggen of te wijzigen.

Artikel 8 | Overmacht
8.1 SAF is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cliënt, indien ze daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
8.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet- voorzien, waarop SAF geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sisters about Food niet in staat is haar verplichtingen na te komen. SAF heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat SAF haar verbintenis had moeten nakomen.
8.3 SAF kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
8.4 Voor zover SAF ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is SAF gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De cliënt is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 | Tariefstelling & vergoedingen 

7.1 SAF hanteert vrije tarieven. Deze zijn vastgelegd in de tarievenlijst van SAF.
7.2 SAF staat ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici (KP-nummer: 19913097889)) en is lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.
7.3 De dieetkosten bij SAF worden jaarlijks 3 uur vergoed vanuit de basisverzekering van cliënt. In sommige gevallen zijn extra uren dieetadvisering opgenomen in een aanvullende polis.
7.4 De kosten die SAF bij uw verzekeraar in rekening brengt komen ten laste van uw verplichte eigen risico, indien u niet onder de ketenzorg valt.
7.5 Neem (eventueel) van te voren contact op met de verzekeraar om te controleren in hoeverre de begeleiding vergoed wordt.
7.6 SAF heeft geen contracten met zorgverzekeraars en is hiermee een contractvrije diëtist. De dieetkosten van cliënt kan hierdoor niet direct met de zorgverzekeraar worden afgehandeld. Cliënt zal de begeleiding eerst zelf moeten voorschieten en kan dat achteraf declareren bij de zorgverzekeraar.
7.7 Als cliënt de begeleiding vergoed wilt krijgen, dan krijgt cliënt aan het einde van de begeleiding een kosteloze nieuwe factuur met correcte gegevens voor de zorgverzekeraar. Cliënt kan de factuur pas na de begeleiding indienen en zal de begeleiding dus eerst zelf moeten voorschieten.

Artikel 9 | Verwijzingen huisarts
9.1 Voor een behandeling bij SAF heeft de cliënt geen verwijzingsbrief van de huisarts nodig.
9.2 SAF kan de cliënt na beoordeling of behandeling adviseren om langs een huisarts te gaan voor medische redenen.
9.3 Sommige verzekeraars willen wel een verwijsbrief zien. In dit geval is het voor cliënt handig om langs de huisarts te gaan. Neem van tevoren contact op met de zorgverzekeraar.
9.4 Het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf, om een eventuele vergoeding/informatie over vergoedingen betreffende de consulten te regelen.

Artikel 10 | Betaling
10.1 Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door SAF aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door SAF aangegeven. Betaling geschiedt via bankoverschrijving.
10.2 Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de cliënt van rechtswege in verzuim. De cliënt is alsdan een rente verschuldigd van 11% (elf procent) per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
10.3 Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien SAF echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de cliënt worden verhaald. De cliënt is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.
10.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen hanteert SAF een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum waarbinnen betaling van de cliënt moet zijn binnengekomen op rekeningnummer: NL47RABO0373649320  t.n.v. ‘N. Blom’ gevestigd te  Amsterdam.
10.6 Bij het uitblijven van betalingen binnen de gestelde termijn van 14 dagen na de factuurdatum, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is.
10.7 Zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar verplichtingen te voldoen, zullen alle kosten welke verband houden met de inning van de desbetreffende vordering in rekening worden gebracht bij de cliënt. Onder deze kosten worden uitdrukkelijk mede verstaan de kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
10.8 De betalingstermijn zoals bepaald in Art 10.1. geldt als een fatale termijn, indien de betaling niet binnen de betalingstermijn is binnengekomen op het genoemde rekeningnummer zal cliënt in verzuim zijn zonder dat daar enige wettelijke ingebrekestelling voor is vereist.
10.9 Indien cliënt aan te merken is als een of meerdere (rechts) personen dan zijn de verantwoordelijke bestuurders en/of natuurlijke personen ten allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst.

Artikel 11 | Aansprakelijkheid
11.1 Het advies van de diëtist is naar zijn aard resultaatgericht zonder resultaat te garanderen. ‘Sisters about Food’ sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van directe of indirecte schade en letsel voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van de diëtist. De cliënt blijft ten allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.
11.2 Indien Sisters about Food  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
11.3 Sisters about Food is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sisters about Food is uitgegaan van door of namens de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
11.4 Het advies van Sisters about Food is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Sisters about food sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel voortvloeiend uit of in verband met de opvolging door de cliënt van de door Sisters about Food verstrekte adviezen.
11.5 De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijkheid dragen voor hetgeen dat verband heeft met zijn of haar voedings- en gezondheidssituatie.
11.6 De aansprakelijkheid van Sisters about Food is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
11.7 Sisters about Food is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
11.8 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sisters about Food aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sisters about Food toegerekend kan worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de cliënt aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11.9 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sisters about Food. 

Artikel 12 | Beëindiging behandeling
12.1 SAF behoudt zich het recht af te zien van (verdere) behandeling, indien de omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat voortzetting van de behandeling onmogelijk is, geen verdere toegevoegde waarde heeft of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat dieetbehandeling niet verder kan worden voortgezet. De diëtist stelt de cliënt tijdig op de hoogte wanneer zij een dergelijke situatie ziet aankomen.
12.2 SAF werkt met pakketten. Er wordt een vast bedrag in rekening gebracht voor een x aantal consulten en het betaalde bedrag is onherroepelijk zodra de betaling voldaan is. 

Artikel 13 | Klachten
13.1 Wanneer u een klacht heeft ten aanzien van de diëtist van SAF dient u deze eerst te bespreken met de diëtist.
13.2 De diëtist van SAF zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van diëtisten en ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP-nummer: 19913097889)

Artikel 14 | Toepasselijk recht en geschillen
14.1 Alle geschillen zullen, voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank.
14.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij SAF partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
14.2 De rechter in de vestigingsplaats van SAF is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft SAF het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
14.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 15 | Onafhankelijkheid en partners
15.1 Wij leveren onafhankelijke zorg en laten onze dieetadviezen niet beïnvloeden door zorgverzekeraars of commerciële partijen.
15.2 Wij zullen daarnaast nooit het gebruik van bepaalde merkproducten aanraden.

Artikel 16 | Materiaal
16.1 Het is niet toegestaan om het materiaal van Sisters about Food te kopiëren en/of aan derden te verstrekken mits je hiertoe toestemming hebt verkregen van Sisters About Food.